WangNamKheo.com
วังน้ำเขียวดอทคอม      หน้าหลัก    |    ติดต่อเรา   |   เกี่ยวกับเรา     


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หลักสูตรอบรม การผลิตเห็ดหอมและเห็ดมูลค่าสูง ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว

เทคโนโลยีการผลิตเห็ดหอมพื้นราบ  มทส.

หลักสูตรอบรม การผลิตเห็ดหอม และ เห็ดมูลค่าสูงในถุงพลาสติค รุ่นที่ 9
4 - 8 กุมภาพันธ์ 2549
ณ กลุ่มเห็ดหอมบ้านสุขสมบูรณ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

เห็ดหอมพื้นราบ  มทส.
ศูนย์สาธิตการเพาะ และ แปรรูปเห็ดหอม บ้านสุขสมบูรณ์

 

หัวข้อการอบรม

  หัวข้อบรรยาย


1. ความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของเห็ด
2. แนะนำเห็ดเศรษฐกิจชนิดต่างๆ
3. กระบวนการผลิตเห็ดถุง
4. ปัจจัยการผลิตให้ออกดอก
5. การจำแนกเห็ดตามอุณหภูมิและวิธีการเปิดดอก
6. โรงเรือนชนิดต่างๆ ชั้นเปิดดอกชนิดต่าง
7. การเพาะเห็ดนางรม-นางฟ้า หูหนู หลินจือ เห็ดหัวลิง เห็ดยานางิ เห็ดกระด้าง และเห็ดขอนขาว
8. การเพาะเห็ดหอม
9. การจัดการโรงเรือน
10. สรุปต้นทุนการผลิต


  หัวข้อปฏิบัติ


1. การผลิตแม่เชื้อวุ้น
2. การผลิตหัวเชื้อข้าวฟ่าง
3. การทำก้อนเชื้อขี่เลื่อย - นึ่งก้อนเชื้อ
4. การเขี่ยเชื้อ
5. การบ่มเชื้อ
6. การเปิดดอกเห็ดหอม
7. การกระตุ้นให้เห็ดหอมออกดอกด้วยน้ำและความเย็น
8. การเก็บเกี่ยวเห็ดหอม

หมายเหตุ :  หัวข้อที่ 6 - 8 อาจใช้การสาธิตและดูงานแทน  หัวข้อดูงาน
1. กลุ่มผู้เพาะเห็ดหอมและเกษตรกรรายย่อย
 1.1 กลุ่มเห็ดหอมบ้านสุขสมบูรณ์ อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา
 1.2 กลุ่มเห็ดหอมบ้านบุไทร อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
 1.3 ฟาร์มเกษตรกรรายย่อยผู้ผลิตเห็ดหอมใน ต. ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว
2. ฟาร์มเห็ดหอมเอกชน
 2.1 ฟาร์มเห็ดภูชมไพร
 2.2 บ้านไร่เห็ดหอม
 2.3 สวนเห็ดบ้านอาจารย์
 2.4 ฟาร์มเห็ดหอมคุณป๊อบ
 2.5 ฟาร์มเห็ดหอมวังน้ำเขียวฟาร์ม
3. การผลิตผักปลอดสารพิษ/ผักอินทรีย์ของเกษตรกรและกลุ่มผลิตผักไร้สารพิษ อ.วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา
4. การผลิตเบญจมาศ
5. สวนผลไม้ปลอดสารพิษ
6. สวนหน้าวัว
7. สวนองุ่น
8. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (Bio-organic fertilizer)
9. อื่นๆ ตามอัธยาศัย


  คลิ๊กดูรายละเเอียดคลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่ม

  บรรยาย และ ฝึกปฏิบัติโดย

ผศ. ดร. ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร และ ทีมงาน
  • ฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบล สุรนารี อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000
  • ติดต่อ คุณแสงจันทร์ เสยกระโทก โทร. 044-225008 และ 044-225029   โทรสาร. 044-225029