WangNamKheo.com
เมนูหลัก      หน้าหลัก    |    ติดต่อเรา   |   เกี่ยวกับเรา     
 


พิธีมอบตราสัญลักษณ์ โฮมสเตย์มาตรฐานไทย ประจำปี 2547
23 กันยายน 2547
ณ ห้องบอลรูม A โรงแรม เรดิสัน ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ
จัดโดย สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  พิธีมอบตราสัญลักษณ์ โฮมสเตย์มาตรฐานไทย ประจำปี 2547 ณ ห้องบอลรูม A โรงแรม เรดิสัน ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 23 กันยายน 2547 เป็นวันที่ชาวโฮมสเตย์มาตรฐานไทย 16 แห่ง จาก 11 จังหวัดมีความภูมิใจ รวมทั้ง บุไทรโฮมสเตย์  ของกลุ่มโฮมสเตย์อนุรักษ์ต้นน้ำมูล บ้านบุไทร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ที่ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2546 เพราะวันนี้เป็นวันรับมอบตราสัญลักษณ์ โฮมสเตย์มาตรฐานไทย ประจำปี 2547 จากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บุไทรโฮมสเตย์เป็นหนึ่งในโฮมสเตย์ ที่มีคุณภาพตามตัวชี้วัด และได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ปี 2548-2549 นอกจากนี้ ยังได้รับการยกย่องเป็น 1 ใน 5 โฮมสเตย์ต้นแบบอีกด้วย
โดยที่ตราสัญลักษณ์นี้ ตราสัญลักษณ์ โฮมสเตย์มาตรฐานไทยเป็นเครื่องหมายยืนยัน คุณภาพของการจัดการโฮมสเตย์ชุมชน ที่นักท่องเที่ยวไว้วางใจได้.. ดัชนีวัดคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยที่พัฒนาโดยสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2546 เป็นหลัก ซึ่งมีมาตรฐานคุณภาพ 8 ด้าน รวม 43 ตัวชี้วัด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ของชุมชนคนรักโฮมสเตย์

  บุไทรโฮมสเตย์โลโก้บุไทรโฮมสเตย์ ..... โฮมสเตย์มาตรฐานไทย และ โฮมสเตย์ต้นแบบ
  โฮมสเตย์กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูล บ้านบุไทร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2546 โดยการรวมตัวของสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูล โดยมีนายอินทร์ มูลพิมาย เป็นประธานกลุ่มโฮมสเตย์ ภายใต้การสนับสนุนทางวิชาการของโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว ตำบลไทยสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และโครงการให้การรับรองคุณภาพสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และวิทยาลัยนครราชสีมา ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
  หลังจากนายอินทร์ มูลพิมาย ได้เข้ารับการอบรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ และดูงานโฮมสเตย์กับโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้สำรวจตนเองและหมู่บ้านบุไทร พบว่า มีความพร้อมในเรื่องโฮมสเตย์และการท่องเที่ยวไม่แพ้โฮมสเตย์ที่ได้ไปดูงานมา อีกทั้ง มีความมั่นใจในการดำเนินการและสนับสนุนของโครงการ และหากโครงการไม่ประสบผลสำเร็จก็ยังได้ประโยชน์ในเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากความสะอาด ถูกสุขลักษณะของบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

  ภาพวันแห่งความภูมิใจของ โฮมสเตย์กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูล บ้านบุไทร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

โฮมสเตย์กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูล บ้านบุไทร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา รับมอบตราสัญลักษณ์ โฮมสเตย์มาตรฐานไทย ประจำปี 2547 จากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โฮมสเตย์กลุ่มอนุรักษ์ต้นน้ำมูล บ้านบุไทร อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา รับมอบตราสัญลักษณ์ โฮมสเตย์มาตรฐานไทย ประจำปี 2547 จากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา