WangNamKheo.com
เมนูหลัก      หน้าหลัก    |    ติดต่อเรา   |   เกี่ยวกับเรา     
 


มทส. จัดอบรมการดำเนินธุรกิจโฮมสเตย์ วันที่ 25 มิถุนายน 2546 ..... ผศ.ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

   โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว ตำบลไทยสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการอบรมหัวข้อ “การจัดการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยว (โฮมสเตย์) ตำบลไทยสามัคคี” ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ อำเภอวังน้ำเขียว จำนวน 30 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และแนวคิดในการดำเนินธุรกิจโฮมสเตย์ที่ถูกต้อง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ วันที่ 25 มิถุนายน 2546 โดยมี ผศ.ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เวลา 08.00 น. ณ อบต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

คุณรำไพพรรณ แก้วสุริยะ   รองผู้อำนวยการกองอนุรักษ์  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   ต่อจากนั้นก็เป็นการบรรยาย และ แลกเปลี่ยความคิดเห็น โดย คุณรำไพพรรณ แก้วสุริยะ รองผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจโฮมสเตย์ และ แนวทางการพัฒนากิจกรรม การจัดโฮมสเตย์อย่างไร?…ให้ถูกทาง และ เรื่องน่ารู้ กฎหมาย ระเบียบ การประกอบธุรกิจที่พัก……โฮมสเตย ์

คลิ๊ก อ่านรายละเอียดเอกสารประกอบการบรรยาย

 ในภาคบ่าย เป็นการ นำเสนอการดูงานโฮมสเตย์ และแนวทางการประยุกต์ใช้
จากการไปดูงานที่ บ้านสวนมโนเวชภัณฑ์ ตำบลยายแพง อำเภอบางคนฑี จังหวัดสมุทรสงคราม และ แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดย รศ.ดร.อรรณพ วราอัศวปติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยการฉายวีดิทัศน์สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้จากการไปดูงาน จากทั้งสองแห่ง หลังจากนั้นเป็นการเล่าประสบการณ์การไปดูงานการจัดโฮมสเตย์ที่ บ้านคีรีวงศ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ โฮมสเตย์ อื่น ๆ โดย คุณสมบูรณ์ สิงกิ่ง กรรมการบริหาร และสมาชิก อบต. ไทยสามัคคี
บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย บรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย

 ในช่วงท้ายจะเป็นการ ประชุมกลุ่มย่อยระดมสมองการจัดทำแผนกลยุทธธุรกิจโฮมสเตย ์ เช่น อัตลักษณ์ จุดอ่อน จุดเด่น/การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม หาแนวทางการใช้ประโยชน์จากจุดเด่น การแก้ปัญหาจุดด้อย แนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม โดยจัดแบ่งเป็น 4 กลุ่ม
- กลุ่ม 1 กลุ่มธุรกิจ รีสอร์ท
- กลุ่ม 2 กลุ่มสวนเกษตร (ฟาร์มสเตย์)
- กลุ่ม 3 กลุ่มอาชีพและโฮมสเตย์
- กลุ่ม 4 กลุ่มผู้บริโภค หรือ ผู้ท่องเที่ยว
เสร็จแล้วก็จะเป็นการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย และ อภิปราย สรุป เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินกาต่อไป
ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย

 สรุปการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ของ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว ( Wang Nam Kheo )
มาวังน้ำเขียวที่เดียว เที่ยวได้หลายอย่าง = Wangnamkheo for.... Health...Eco.....Agro....and...Traditional Tourism ( WHEAT ) ภาพบรรยากาศการอภิปรายระดมความคิดของที่ประชุม

ภาพบรรยากาศการการอภิปรายระดมความคิด