WangNamKheo.com
เมนูหลัก      หน้าหลัก    |    ติดต่อเรา   |   เกี่ยวกับเรา     
 


มทส. จัดอบรมการจัดการและการบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว ที่ อบต. ตำบลไทยสามัคคี วันที่ 1 สิงหาคม 2546 ..... ผศ.ดร. ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร หัวหน้าโครงการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวรายงาน ต่อ คุณพงศ์วิศิษฐ์ วงศ์โชติช่วง ผู้ช่วยสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา ที่ให้เกียรติมา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

   โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว ตำบลไทยสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการอบรมหัวข้อ “การจัดการและการบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิง เกษตรนิเวศ” ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร กลุ่มอาชีพ และผู้ประกอบการในพื้นที่ ตำบลไทยสามัคคีและใกล้เคียง จำนวน 50 คน ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2546 เวลา 07.30-17.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และแนวคิดในการดำเนินธุรกิจการจัดการและการบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิง เกษตรนิเวศ ที่ถูกต้อง โดยมี ผศ.ดร. ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อ คุณพงศ์วิศิษฐ์ วงศ์โชติช่วง ผู้ช่วยสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา ที่ให้เกียรติมา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ นายอำเภอ จุมพล ม่วงทอง นายอำเภอ วังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา ที่ให้เกียรติมา ร่วมกล่าวต้อนรับ ณ อบต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

คุณพงศ์วิศิษฐ์ วงศ์โชติช่วง ผู้ช่วยสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา ที่ให้เกียรติมา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นายอำเภอ จุมพล ม่วงทอง  นายอำเภอ วังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา ที่ให้เกียรติมา ร่วมกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการอบรม

 ต่อจากนั้น เป็นการ บรรยายโดย อาจารย์ ธนวัฒน์ โกวิทวณิชภัณฑ์ วิทยากรจากคณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎ นครราชสีมา ในเรื่อง
1. ความสำคัญของธุรกิจอาหารต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว
2. การบริหารจัดการร้านอาหาร
3. การสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจอาหาร
และการบรรยายจาก ดร. ชลิดา โรจนวัฒนวุฒิ ในเรื่อง การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

 ในภาคบ่ายเป็นการ บรรยายโดย นายสันติพงษ์ เอี่ยมสงคราม ผู้ช่วยสาธารณสุข อำเภอวังน้ำเขียวในเรื่อง สุขาภิบาลอาหาร

อาจารย์ ธนวัฒน์ โกวิทวณิชภัณฑ์  วิทยากรจากคณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎ นครราชสีมา ดร. ชลิดา โรจนวัฒนวุฒินายสันติพงษ์ เอี่ยมสงคราม ผู้ช่วยสาธารณสุข อำเภอวังน้ำเขียว

 ในช่วงท้ายจะเป็นการ ประชุมกลุ่มย่อยระดมสมอง เพื่อหาแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม โดยจัดแบ่งเป็น 4 กลุ่ม
- กลุ่ม 1 กลุ่มผู้ประกอบการ ที่พักและร้านอาหาร หัวข้อ มาตรการการดำเนินการธุรกิจร้านอาหารให้ได้มาตรฐาน
- กลุ่ม 2 กลุ่มร้านก๋วยเตี๋ยว และข้าวแกง หัวข้อ แนวทางการพัฒนาร้านอาหารให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
- กลุ่ม 3 กลุ่มอาชีพ หัวข้อ ปัญหาและความต้องการการสนับสนุนด้านกิจการอาหารสำหรับโฮมสเตย์ แขก และ ผู้ดูงาน
- กลุ่ม 4 กลุ่มผู้บริโภค หรือ ผู้ท่องเที่ยว หัวข้อ ความคาดหวังของผู้บริโภค

ภาพบรรยากาศการประชุม ภาพบรรยากาศการประชุม

เสร็จแล้วก็จะเป็นการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย และ อภิปราย สรุป เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการต่อไป