WangNamKheo.com
เมนูหลัก      หน้าหลัก    |    ติดต่อเรา   |   เกี่ยวกับเรา     
 


คณะผู้ประเมินโครงการ ของ ส.กอ. ลงพื้นที่ อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา เมื่อ วันที่ 13 -14 ธันวาคม 2547

คณะผู้ประเมินได้รับการชี้แจงจากทีมวิจัย <B>โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศอย่างยั่งยืน อำเภอวังน้ำเขียว โดยการนำของ ผศ. ดร. ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร </B> ที่ อบต. ไทยสามัคคี

คณะผู้ประเมินโครงการ ของ ส.กอ.
ลงพื้นที่ อ. วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา เมื่อ วันที่ 13 -14 ธันวาคม 2547 โดยได้เยี่ยมชมสถานที่ และ พบปะเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมจากโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก ส.กอ. หลายโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 14 คณะผู้ประเมินได้รับการชี้แจงจากทีมวิจัย โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศอย่างยั่งยืน อำเภอวังน้ำเขียว โดยการนำของ ผศ. ดร. ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร ที่ อบต. ไทยสามัคคี หลังจากนั้นได้นำคณะผู้ประเมินเยี่ยมชม และ ซักถามเกษตรกร ที่ร่วมโครงการการพัฒนาและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเหมาะสม เยี่ยมชม บ้านสวนเห็ดภูชมไพร  บ้านไร่เห็ดหอม  ต้นตะวันโฮมสเตย์  และ บุไทรโฮมสเตย์  ตามลำดับ ก่อนที่จะกลับมารับฟังการเสนอความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยบริการวิชาการ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะผู้ประเมินเยี่ยมชม และ ซักถามเกษตรกร ที่ร่วมโครงการการพัฒนาและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเหมาะสม คณะผู้ประเมินเยี่ยมชม และ ซักถามเกษตรกร  บ้านสวนเห็ดภูชมไพร

คณะผู้ประเมินเยี่ยมชม และ ซักถามเกษตรกร บ้านสวนเห็ดภูชมไพร   คณะผู้ประเมินเยี่ยมชม และ ซักถามชาวบ้าน บุไทรโฮมสเตย์

คณะผู้ประเมินเยี่ยมชม และ ซักถามเกษตรกร  บ้านไร่เห็ดหอม