WangNamKheo.com
เมนูหลัก      หน้าหลัก    |    ติดต่อเรา   |   เกี่ยวกับเรา     
 


พิธีเปิดอย่างเป็นทางการชุมชนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ชุมชนบ้านบุไทร ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2546

มทส ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เปิดชุมชนต้นแบบโฮมสเตย์บุไทร กับท่องเที่ยงเชิงเกษตรนิเวศแบบยั่งยืน  ด้วยการลงพื้นที่นิเทศงานอย่างต่อเนื่อง การเป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด กอปรกับการกระตุ้น เร่งเร้าให้ชุมชนได้แนวคิดและวิธีการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศในพื้นที่ให้ถูกต้องและยั่งยืน พร้อมอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม ในที่สุดก็สามารถพัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ชุมชนบ้านบุไทร ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ได้เป็นผลสำเร็จ โดยมีสมาชิกโฮมสเตย์เข้าร่วมโครงการกว่า 20 ราย และเบื้องต้นสามารถเปิดให้บริการแล้วจำนวน 10 ราย ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ อธิการบดี มทส เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2546 และมีผู้ร่วมโครงการ อบรมทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพสำหรับผู้นำสตรี 6 ประเทศ (InWent) จำนวน 28 คน เข้าพักประเดิมเป็นกลุ่มแรก "มทส รู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น โฮมสเตย์ ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักรักษาถิ่นที่อยู่และพัฒนาให้มีคุณค่ายิ่งขึ้น การที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมย่อมแสดงว่าเห็นถึงความสำคัญและมีของดีที่อยากให้ภายนอกมาร่วมชื่นชม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทุกฝ่ายจะร่วมมองภาพเชิงบูรณาการและช่วยกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด" อธิการบดี มทส กล่าว ชุมชนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ชุมชนบ้านบุไทร

  บุไทรโฮมสเตย์โลโก้ปัจจุบัน บุไทรโฮมสเตย์ ..... ได้พัฒนาเป็น โฮมสเตย์มาตรฐานไทย และ โฮมสเตย์ต้นแบบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เลิศปัญญาวิทย์ อธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ กนก  ผลารักษ์ คณบดีสำนักวิชาเกษตร มทส เยี่ยมชม ชุมชนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ชุมชนบ้านบุไทร สิ่งที่เราอยากเห็นที่สุด  " สิ่งที่เราอยากเห็นที่สุดก็คือความเข้มแข็งของชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนทั้งการผลิตและการรับนักท่องเที่ยวเข้ามาพักแบบเป็นโฮมสเตย์หรือฟาร์มสเตย์ และเมื่อมาแล้วต้องได้ข้อมูลความรู้ มีให้ดูหมุนเวียนตลอดทั้งปี การต้อนรับประทับใจ มีรูปแบบที่ชัดเจนและบริหารแบบมืออาชีพ แต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ต้องมีความเข้าใจและมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินการร่วมกัน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรอันมีค่านี้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน มทส เป็นเพียงพี่เลี้ยงให้เท่านั้น ต่อไปคนในพื้นที่ต้องช่วยกัน" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย กล่าว

หน้าแรกเว็บไซต์วังน้ำเขียวดอทคอม"มาที่เดียว เที่ยวได้หลายอย่าง" เปิดตัวเว็บไซต์วังน้ำเขียวดอทคอม   นอกจากการจัดทำเอกสารแนะนำและการประชาสัมพันธ์อื่นๆ แล้วโครงการฯ ยังจัดทำเว็บไซต์วังน้ำเขียวดอทคอม (/index.html) ขึ้นมาเป็นครั้งแรก โดยหนึ่งในคณะทำงานคือ รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ วราอัศวปติ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมที่น่าสนใจ ตลอดจนเพื่อเป็นแหล่งค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ เกษตรกรรมและหัตถกรรม วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร และโปรแกรมการท่องเที่ยว รวมถึงกระดานสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วย
"อยากให้เว็บนี้เป็นสื่อกลาง เป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ใครจะมาเที่ยววังน้ำเขียวแค่คลิกเดียวก็ได้ข้อมูลที่ต้องการ เรียกได้ว่าคุ้มค่าที่ได้มา คือมาที่เดียว เที่ยวได้หลายอย่าง เนื่องจากวังน้ำเขียวมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ระยะทางไม่ไกล อากาศดี ทิวทัศน์สวยงามเหมือนกับภาคเหนือของประเทศ และมีอาหารปลอดสารพิษ ผู้ที่มาก็จะได้สุขภาพที่ดีกลับไป" รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ กล่าวในที่สุด
การดำเนินการตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา กับการพยายามบูรณาการองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เกิดจากการวิจัย และการบริหารจัดการของคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้สิ้นสุดโครงการลงแล้ว แต่ปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะให้ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เริ่มปรากฏผล และยังคงต้องได้รับการสานต่อจากคนในชุมชนต่อไป..
 อาจกล่าวได้ว่า ชุมชนเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยศักยภาพและทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่าแห่งนี้ น่าจะเป็นอีกหนึ่งใน Unseen Thailand ที่รอการค้นหาและมาเยือนของนักท่องเที่ยว เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้รักสุขภาพอย่างยิ่ง เนื่องเพราะหากไม่ลองก็คงไม่รู้ว่าสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย ที่บอกว่า "วังน้ำเขียวเมืองหนาว ภูเขามากมาย น้ำตกหลากหลาย ผลไม้นานาพันธุ์ แดนสวรรค์เมืองในหมอกที่บอกว่าสวิสเซอร์แลนด์แดนอีสาน" นั้น อยู่ใกล้แค่เอื้อมเท่านั้นเอง!!..

การคมนาคม เส้นทางที่จะเดินทาง  การคมนาคม เส้นทางที่จะเดินทางมายังตำบลไทยสามัคคี มาได้จากหลายเส้นทางดังนี้
1. จากกรุงเทพมหานคร  ตาม เส้นทางองครักษ์ นครนายก ระยะทาง 200 กิโลเมตร
2. จากอำเภอปากช่อง 2 เส้นทาง - เส้นทางบุตะโก - หนองไม้สัก ระยะทาง 70 กิโลเมตร - เส้นทางบุเจ้าคุณ - หนองไม้สัก ระยะทาง 40 กิโลเมตร
3. จากชลบุรี ระยอง จันทบุรี เส้นทางกบินทร์บุรี - นครราชสีมา ระยะทาง 150 กิโลเมตร
4. จากนครราชสีมา เส้นทางถนนสืบศิริ (สาย 304) ระยะทาง 75 กิโลเมตร เส้นทางอำเภอปักธงชัย ระยะทาง 42 กิโลเมตร

แผนที่ คลิ๊ก ดูแผนที่เดินทาง

เนื้อหาจาก มทส สาร ฉบับที่ 454 ปี 2546