WangNamKheo.com
เมนูหลัก      หน้าหลัก    |    ติดต่อเรา   |   เกี่ยวกับเรา     
 


ชาววังน้ำเขียวเยี่ยมชม และ เรียนรู้ การจัด Homestay ที่ แหล่งโบราณคดี บ้านปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 27-28 พฤษภาคม 2546 ........ แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

แหล่งโบราณคดี บ้านปราสาท

 แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท   แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านปราสาทใต้ ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากตัวเมือง 45 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2 (นครราชสีมา-ขอนแก่น) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 44 จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก 2 กิโลเมตร ถ้าเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร

 แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท บ้านปราสาทเป็นแหล่งโบราณคดีที่ขุดแต่งใหม่ เป็นแห่งที่ 2 ต่อจากบ้านเชียง ที่มีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จากการขุดแต่งหลุมพบโครงกระดูกมนุษย์ที่มีสภาพสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ หันศีรษะไปทางทิศต่างๆมีการฝังภาชนะดินเผาแบบเคลือบโคลนสีแดง แบบลายเชือกทาบ เครื่องประดับต่างๆ เช่น กำไลเปลือกหอย ลูกปัด แหวนสำริด กำไลสำริด เครื่องประดับศีรษะทำด้วยสำริด เป็นต้น จากหลักฐานที่ได้ค้นพบ สันนิษฐานว่าบ้านปราสาทมีชุมชนอาศัยอยู่ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ ที่มีหลักฐานของกลุ่มวัฒนธรรมแบบทราวดี และแบบเขมรโบราณ ระยะเวลาอยู่ในช่วงระหว่าง 2,500-3,000 ปีมาแล้ว โดยแต่ละชั้นดินที่ขุดพบโครงกระดูก จะมีอายุแตกต่างกัน คือชั้นที่ลึกที่สุดประมาณ 5.50 เมตร อายุประมาณ 3,000 ปี และชั้นกลางประมาณ 5 เมตร อายุราว 2,500 ปี จนถึงชั้นบนสุดจะพบภาชนะยุคพิมายดำ ประมาณ 1,000 ปี ซึ่งนับได้สาบริเวณบ้านปราสาทแห่งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว น่าจะมีความอุดมสมบูรณ์จนทำให้เกิดการตั้งชุมชนต่อเนื่องกันมาโดยตลอด แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท นอกจากจะเป็นแหล่งโบราณคดีที่น่าสนใจแล้ว ทางทิศเหนือของหมู่บ้านมีลำน้ำซึ่งเกิดจากต้นน้ำเขาใหญ่ไหลผ่านชื่อว่า "ลำธารปราสาท" ซึ่งถือเป็นลำน้ำศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 9 ของแหล่งน้ำสำคัญที่ใช้ประกอบพิธีสำคัญของประเทศ โดยครั้งแรกเมื่องานพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ในปี พ.ศ. 2493 ,ประกอบพิธีวันกาญจนาภิเษก และพิธีฉลอง 72 พรรษา 6 รอบพรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 9 ในปี พ.ศ. 2539 และปี พ.ศ. 2542 ตามลำดับอีกด้วย

เพื่อให้แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทมีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว
 แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) จึงเริ่มดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยสนับสนุนงบประมาณจากโครงการอีสานเขียว จำนวน 9 ล้านบาท ให้กรมศิลปากรดำเนินการขุดค้น และขุดแต่งหลุมโบราณคดี ก่อสร้างโครงสร้างปกคลุมหลุมโบราณคดี 3 หลุม ทำถนนเข้าหมู่บ้าน และตลอดเส้นทางที่ผ่านตามหลุมทั้งสาม ระยะทางประมาณ 3,400 เมตร สร้างอาครารศูนย์บริการข่าวสารนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มาฝึกอาชีพในด้านการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์หัตถกรรม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเสื่อกก เช่น การทำแฟ้ม, กระเป๋า, หมวก เป็นต้น

พิธีบายศรีต้อนรับนักท่องเที่ยว
พิธีบายศรีต้อนรับนักท่องเที่ยวของชาวบ้านปราสาท   จากการที่ได้เข้าไปพัฒนาพื้นที่ ทั้งในด้านกายภาพและ จัดโครงการเสริมต่างๆ ทำให้เกิดผลดีต่อชุมชนชาวบ้านปราสาทอย่างต่อเนื่อง ททท. จึงได้จัดให้มีกิจกรรมชุมชนเพิ่มเติมในลักษณะโฮมสเตย์ขึ้นตั้งแต่ปี 2536 ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ชุดที่พักทางวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ให้ชุมชนบ้านปราสาท เป็นตัวอย่างของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่พักทางวัฒนธรรม
2. ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา และเรียนรู้ถึงชีวิต วัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชุมชนบ้านปราสาท ที่ได้สืบทอดยาวนานกว่าหลายร้อยป
ี 3. ให้ชุมชนได้มีอาชีพเสริม และมีรายได้จากการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของท้องถิ่นตนเอง ภายใต้จิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้อย่างยั่งยืนตลอดไป
งานเลี้ยงต้อนรับนักท่องเที่ยวของชาวบ้านปราสาท บ้านปราสาท มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 1,269 คน จำนวน 239 หลังคาเรือน ปัจจุบันมีที่พักที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ 40 หลังคาเรือน ๆ ละ 3 คน โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้
- นักท่องเที่ยวชาวไทย คนละ 300 บาท/คืน(อาหาร 2 มื้อ)
- นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ คนละ 400 บาท/คืน(อาหาร 2 มื้อ) (หากนักท่องเที่ยวขอให้จัดอาหารเพิ่มคิดคนละ 50 บาท/มื้อ

นอกจากนั้น ยังได้จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มสตรีสหกรณ์(ผลิตภัณฑ์จากต้นกก), กลุ่มทำขนมและอาหาร, กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน (ผลิตภัณฑ์จากต้นตาล), กลุ่มทอผ้า, กลุ่มทำเครื่องดนตรีไทย และกลุ่มออมทรัพย์ รวมทั้งมีการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักท่องเที่ยว และการนำชมแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท โดยวิทยากรท้องถิ่นอีกด้วย

กิจกรรม โฮมสเตย์
โฮมสเตย์ของชาวบ้านปราสาท

 แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศโดยร่วมกิจกรรมลักษณะส่วนตัวและเป็นคณะ ในโครงการต่างๆจำนวนมากตลอดมา ซึ่งส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากต่างประเทศ 2 รางวัลคือ
รางวัลชนะเลิศ PATA GOLD AWARDS 1994 ในประเภท PATA HERITAGE & CULTURE จาก PACIFIC ASIA TRAVEL ASSOCIATION (PATA.) และ
รางวัลชนะเลิศ THE ASEANTA AWORDS FOR EXCELLENCE IN TOURISM 1996 ในประเภท THE BEST ASEAN CULTURAL PRESERVATION EFFORT.


ข้อควรปฏิบัติในการเข้าพักโฮมสเตย์
  1. ควรแจ้งการเดินทางล่วงหน้า 1 สัปดาห.์
  2. การติดต่อเข้าพักต้องผ่านคณะกรรมากรหมู่บ้าน
  3. ห้ามผู้เข้าพักทะเลาะวิวาทหรือก่อความรำคาญให้แก่ผู้อื่น
  (คณะกรรมการฯมีสิทธิที่จะพิจารณาให้เข้าพักหรือไม่ก็ได้)
พิธีบายศรีต้อนรับนักท่องเที่ยวของชาวบ้านปราสาท

สถานที่ติดต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์(ที่พักทางวัฒนธรรม)แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท
 1. ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์(ที่พักทางวัฒนธรรม) แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท ที่ตั้ง เลขที่ 282 หมู่ที่ 7 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30420 ประสานงาน นายเทียม ละอองกลาง โทร.(044)367075
 2. โรงเรียนบ้านปราสาท โทร.(044) 367062 ที่ตั้ง บ้านปราสาทใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30420 ประสานงาน อาจารย์จรัญ จอมกลาง โทร.(044) 367070
 3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 (นครราชสีมา) ที่ตั้ง 2102-2104 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร.(044) 213666, 213030 โทรสาร(044) 213667 E- mail : tatsima@tat.or.th

แผนที่ คลิ๊ก ดูแผนที่เดินทาง