WangNamKheo.com
เมนูหลัก      หน้าหลัก    |    ติดต่อเรา   |   เกี่ยวกับเรา     
 


มทส. จัดอบรมการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศอย่างยั่งยืน วันที่ 3-4 มิถุนายน 2546 .....นายไพศาล สีมันตธรรมกุล พัฒนาการอำเภอให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล สมาชิกสภาจังหวัด นครราชสีมา กล่าวต้อนรับ

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว ตำบลไทยสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการอบรมหัวข้อ “การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศอย่างยั่งยืน ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา” ให้กับผู้ประกอบการสถานที่พักและร้านอาหาร อำเภอวังน้ำเขียว คณะทำงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว ตำบลไทยสามัคคี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนประชากร และ กลุ่มเกษตรกร ตำบลไทยสามัคคี จำนวน 90 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และแนวคิดในการบริหารจัดกการการท่องเที่ยวเชองเกษตรนิเวศที่ถูกต้อง และ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ ตำบลไทยสามัคคี เมื่อวันที่ 3-4 มิถุนายน 2546 โดยมี นายไพศาล สีมันตธรรมกุล พัฒนาการอำเภอให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล สมาชิกสภาจังหวัด นครราชสีมา กล่าวต้อนรับ ณ. ที่ทำการกลุ่มสหกรณ์เกษตรกรรมวังน้ำเขียว ตำบลไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา   

คุณรำไพพรรณ แก้วสุริยะ รองผู้อำนวยการ กองอนุรักษ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม  ต่อจากนั้นก็เป็นการบรรยาย และ แลกเปลี่ยความคิดเห็น โดย คุณรำไพพรรณ แก้วสุริยะ รองผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในเรื่อง ความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยว
หลังจากนั้นเป็นการแนะนำเว็บไซต์ วังน้ำเขียวดอทคอม ( Wangnamkheo.com) โดย รศ.ดร.อรรณพ วราอัศวปติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
และ ต่อด้วยการบรรยายถึงหลักการพัฒนาการท่องเที่ยว และ การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศอย่างยั่งยืน โดย คุณรำไพพรรณ แก้วสุริยะ รองผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 ในวันต่อมาเป็นการ นำเสนอบทบาทของ อบต. กับการท่องเที่ยว โดย คุณรำไพพรรณ แก้วสุริยะ และ การอภิปรายกลุ่ม ในหัวข้อ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศในทัศนะของนักท่องเที่ยว โดย
 1. ศาสตราจารย์ กอร์ดอน จี ไบเลย์ ( Professor Gordon G. Bailey ) ซึ่งเคยทำการสอนในมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย หลายแห่ง และ ปัจจุบันมาสร้างบ้านพักอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียว
 2. รศ. ดร. เอมอร ทัศนศร อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นมัคคุเทศน์นำเที่ยวที่มีใบอนุญาติจากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 3. คุณรำไพ วัชรปาน นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา

 การอภิปรายกลุ่มในหัวข้อ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศในทัศนะของนักท่องเที่ยว

 ในช่วงท้ายจะเป็นการ แนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ ของตำบลไทยสามัคคี และ ชุมชนใกล้เคียง และ การอภิปราย โดย
1. คุณสมพงษ์ ไชยเฉลิม เกษตรอำเภอวังน้ำเขียว
2. คุณสมบูรณ์ สิงกิ่ง รองประธาน อบต. ไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว
3. คุณศรัญ ใจสะอาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
4. คุณรัฐการ เลิศสุวรรณวงษ์ ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยววังน้ำเขียว

 ในตอนท้ายเป็นการอภิปราย และ ตอบข้อซักถาม เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการต่อไป

ภาพการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ ของตำบลไทยสามัคคี และ ชุมชนใกล้เคียง และ การอภิปราย ภาพบรรยากาศการการอภิปรายระดมความคิด