WangNamKheo.com
เมนูหลัก      หน้าหลัก    |    ติดต่อเรา   |   เกี่ยวกับเรา     
 


  โครงการ " พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศอย่างยั่งยืน อำเภอ วังน้ำเขียว" จังหวัด นครราชสีมา

งานเปิดโครงการ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศอย่างยั่งยืน วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมาของ มทส. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2547

  โครงการ " พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศอย่างยั่งยืน อำเภอ วังน้ำเขียว" จังหวัด นครราชสีมา   เป็นการขยายผลจาก โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลไทยสามัคคี สู่ระดับอำเภอวังน้ำเขียว โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาโครงการแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาการและจัดการ การท่องเที่ยวของอำเภอวังน้ำเขียว จาก อบต. หน่วยงาน กลุ่วเกษตรกร ต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยมีสถาบันร่วมวิจัยคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทลัยราชภัฎนครราชสีมา และ วิทยาลัยนครราชสีมา

 1. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการให้บริการท่องเที่ยว
   อาจารย์ ดร. ชลิดา รินทร์พรหม วิทยาลัยนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ
 2. โครงการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย ทีฑชุณหเถียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หัวหน้าโครงการ
 3. โครงการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
    อาจารย์ เจียมจิตต์ เม็ดจะบก มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หัวหน้าโครงการ
 4. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ อุสาหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หัวหน้าโครงการ

 โครงการได้เปิดตัวแนะนำโครงการเมื่อ วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2547 ณ. ห้องประชุมอาคารกาญจนาภเษก เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "วังน้ำเขียว สู่ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา"

  ปัจจุบันเว็บ wangnamkheo.com ดำเนินการต่อ โดย webmaster เป็นบริการแก่ชุมชน หลังจากโครงการสิ้นสุดลง ในปี 2548